Single Article Image

Stadion czynny dla biegających

Godziny otwarcia stadionu:

 Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 20.00

 Sobota - godz.10.00 - 18.00

Niedziela - godz.12.00 - 22.00

Godziny otwarcia orlika: 

 Poniedziałek - Piątek godz. 8.00 - 22.00

 Sobota - godz.10.00 - 22.00

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sztumu i okolic !!! 


Regulamin porządkowy Stadionu Miejskiego w Sztumie.

 1. Administratorem stadionu jest Sztumskie Centrum Kultury, ul. Reja 13, 82-400 Sztum
 2. Stadion służy do przeprowadzania zawodów lekkoatletycznych, rozgrywek piłkarskich i doraźnych imprez o innym charakterze,
 3. Stadion nie jest powszechnie dostępny. Stadion jest dostępny wyłącznie za zgodą administratora lub organizatora imprezy w okresie jej trwania.
 4. Wynająć obiekt i korzystać ze stadionu mogą grupy zorganizowane i osoby indywidualne, które uzyskały zgodę administratora, zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.
 5. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane (w tym młodzież szkolna) mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub nauczyciela, który ponosi odpowiedzialność za grupę.
 6. Administrator nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze stadionu.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Korzystający ze stadionu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, szatnię ,trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane pomieszczenia), jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia szkód administratorowi.
 9. Zabrania się:
  • wnoszenia na stadion miejski broni wszelkiego rodzaju oraz innych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski; pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących; butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału; fajerwerków, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych;
  • wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia;
  • wchodzenia na teren stadionu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków i środków odurzających;
  • korzystania z obiektu przez osoby (grupy), które nie uzyskały zgody administratora;
  • wchodzenia na teren stadionu poza godzinami otwarcia;
  • wprowadzania na stadion miejski zwierząt 
  • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności (szatnie, po¬mieszczenia dla uczestników zawodów); 
  • rzucania wszelkimi przedmiotami;
  • sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków bez zezwolenia administratora;
  • palenia tytoniu na całym obiekcie sportowym;
  • wjazdu i poruszania się pojazdami na terenie stadionu.
 10. Korzystający ze stadionu miejskiego zobowiązani są do:
  • używania strojów sportowych oraz czystego obuwia sportowego przeznaczonego wyłącznie do używania na tartanie (z podeszwą nie powodującą zabarwień lub rys).
  • przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych;
  • zachowywania się tak, aby nie uszkodzić urządzeń i wyposażenia stadionu oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom zajęć.
  • podporządkowania się poleceniom administratora lub służb porządkowych,
 11. Widzowie zobowiązani są stosować się do zarządzeń administratora, organizatorów imprezy, policji, straży pożarnej, służb porządkowych i spikera zawodów.
 12. Osoby zakłócające porządek na stadionie miejskim będą zmuszone do opuszczenia obiektu.
 13. Godziny otwarcia ustala administrator. 

Adam Karaś                   

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury

 


Regulamin porządkowy boiska treningowego oraz kortów tenisowych.

SŁOWNICZEK POJĘĆ:

1.      Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 

 1)         Obiekcie – należy przez to rozumieć korty tenisowe i boisko treningowe zlokalizowane przy Stadionie Miejskim w Sztumie, ul. Kościuszki 2, 82-400 Sztum. 

 2)        Zarządcy obiektu – należy przez to rozumieć Sztumskie Centrum Kultury, z siedzibą przy ul. Reja 13, 82-400 Sztum.

 3)         Imprezie – należy przez to rozumieć zawody sportowe, turnieje sportowe, pikniki, imprezy widowiskowe i uroczystości oraz inne wydarzenia o charakterze gminnym i ponadgminnym.

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.      Obiekt jest dostępny wyłącznie za zgodą Zarządcy obiektu lub organizatora imprezy w okresie jej trwania.

2.      Zasady korzystania z obiektu:

1)        Do nieodpłatnego korzystania z boiska treningowego i kortów tenisowych  wg wcześniej ustalonego harmonogramu uprawnieni są:

a.        dzieci i młodzież na następujących zasadach:

         uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Miasta i Gminy Sztum korzystający z obiektu w ramach zajęć wychowania fizycznego w dni nauki szkolnej w godzinach 8:00-16:00;

         w ramach treningów klubów sportowych według ustalonego harmonogramu;

         nie będące członkami klubów sportowych w pozostałym czasie jeżeli obiekt nie został wcześniej zarezerwowany.

b.        osoby dorosłe nie należące do lokalnych organizacji sportowych za wyjątkiem uzasadnionych przypadków podczas grupowego wcześniej zarezerwowanego wykorzystania będą ponosiły ponadnormatywne koszty eksploatacji na następujących zasadach:

         po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą i rezerwacją lub doraźnie bez uzgodnień, jeżeli obiekt jest w danym momencie dostępny. Pierwszeństwo podczas rezerwacji mają osoby z niepełnosprawnością;

c.        lokalne organizacje sportowe za wyjątkiem wprowadzenia opłat na czas konieczny do organizacji niektórych treningów specjalistycznych i zgrupowań, a także zawodów, na następujących zasadach:

         według wcześniej ustalonego harmonogramu imprez i cyklicznych szkoleń oraz w pozostałym czasie po uzgodnieniu z zarządcą obiektu;

         w rezerwacji obiektu zarówno w trakcie ustalania harmonogramu oraz w pozostałym czasie w sposób wyjątkowy będą uwzględniane potrzeby Klubu Olimpiad Specjalnych z Uśnic. 

d.        inni, w zależności od charakteru zamierzonego wykorzystania obiektów.

2)         Wynająć obiekt według wcześniej ustalonego harmonogramu mogą grupy zorganizowane, co najmniej dziesięć osób (w przypadku boiska treningowego), co najmniej dwie osoby (w przypadku kortów tenisowych), które uzyskały zgodę Zarządcy obiektu, zapoznały się z regulaminem oraz pod warunkiem, że małoletni pozostają pod opieką dorosłych.

3)        Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia pod kierunkiem trenera, instruktora lub nauczyciela, który ponosi odpowiedzialność za grupę.

3.      Wysokość opłat za korzystanie z obiektu ustala Zarządca obiektu w drodze Zarządzenia.

4.      Zarządca nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających z obiektu.

5.      Za rzeczy pozostawione w obiekcie zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

6.      Korzystający z obiektu ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenie

 i dewastację obiektu (sprzęt sportowy, trybuny dla kibiców i inne), jednocześnie są zobowiązani do zgłoszenia szkód Zarządcy obiektu.

7.      Zabrania się:

   1)  wnoszenia na teren obiektu broni wszelkiego rodzaju oraz innych przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski; pojemników do rozpylania gazów, substancji żrących lub farbujących; butelek, kubków, puszek wykonanych z kruchego, pękającego materiału; fajerwerków, materiałów pirotechnicznych, napojów alkoholowych;

   2)  wchodzenia lub przechodzenia przez balustrady i zabezpieczenia;

   3)  wchodzenia na teren obiektu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków         i środków odurzających;

   4)  korzystania z obiektu przez osoby (grupy), które nie uzyskały zgody Zarządcy obiektu;

   5)  wchodzenia na teren obiektu poza godzinami otwarcia;

   6) wprowadzania do obiektu zwierząt; 

   7)  wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów i publiczności  (pomieszczenia dla uczestników zawodów); 

   8) rzucania wszelkimi przedmiotami;

   9) sprzedawania towarów, rozdawania ulotek, druków bez zezwolenia Zarządcy obiektu;

  10) palenia tytoniu na całym obiekcie sportowym;

   11)wjazdu i poruszania się pojazdami na terenie obiektu.

8.      Korzystający z obiektu zobowiązani są do:

  1)  przestrzegania przepisów bhp, ppoż., ewakuacyjnych i porządkowych;

  2)  zachowywania się tak, aby nie uszkodzić urządzeń i wyposażenia obiektu oraz nie zagrażać bezpieczeństwu innym uczestnikom zajęć;

 3)    podporządkowania się poleceniom Zarządcy obiektu lub służb porządkowych.

9.      Osoby zakłócające porządek na terenie obiektu będą zmuszone do opuszczenia obiektu.

10.    Godziny otwarcia obiektu ustala Zarządca obiektu i podaje do publicznej wiadomości poprzez stronę internetową i profil Facebook Zarządcy obiektu oraz tablice informacyjne na terenie obiektu.

 

 

 Adam Karaś                   

Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury